เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ


ข้อมูล
รายละเอียด
1. บันทึกข้อความแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปประชุม ณ ต่างประเทศ
2. บันทึกข้อความแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
3. คู่มือการใช้งานระบบ Intouch+
4. วิธีการสมัครระบบ Intouch+
5. แบบฟอร์มใบสมัครของ IAEA

 หมายเหตุ

ข้อความ
ความหมาย
ข้อมูล
ชื่อเอกสาร
รายละเอียด
แสดงรายละเอียดของชื่อเอกสาร
 
Designed by: Navapat Khantonthong, IT & ICOP, Strategy and Planning Division, OAP
Release date: Wednesday 25th October 2017
Last updated: Wednesday 5th September 2018